Права коришћења картице

I ПРАВО СТУДЕНАТА НА КОРИШЋЕЊЕ РЕГРЕСИРАНЕ ИСХРАНЕ

1. Право на исхрану по регресираној цени остварују студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.
Право из става 1. ове тачке остварују и студенти који имају држављанство државе у региону, као и студенти страни држављани у складу са међународним уговором и реципроцитетом.
Студенти који понове годину губе право на исхрану по регресирааној цени за ту годину.

2. Право на исхрану од три оброка дневно имају студенти који испуњавају услове из тачке 1. став 1. и чије пребивалиште није у месту студирања.

3. Право на исхрану од једног оброка дневно (доручак, ручак или вечера – по избору корисника) имају студенти који испуњавају услове из тачке 1. став 1. и чије је пребивалиште у месту студирања.

4. Висина учешћа корисника права у трошковима исхране прописује Министар просвете.

II ПРАВО СТУДЕНАТА НА КОРИШЋЕЊЕ ИСХРАНЕ ПО ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ

Право на исхрану могу остварити и студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и студенти који сами финансирају своје студије.
Ово право остварује се по економској цени коју утврђује Управни одбор Студентског центра Чачак уз сагласност ресорног министарства.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

1. Студенти остварују право на исхрану (регресирану или по економској цени) подношењем захтева за издавање-продужење електронске студентске картице стручном сараднику за смештај студената.
Школски услов је основа за подношење захтева и добијање картице.

Ради дефинисања статуса студенти су дужни да уз захтев за издавање-продужење електронске студентске картице доставе и потврду високошколске установе о извршеном упису у школску 2013/2014. годину, као и индекс и личну карту на увид.
3.Одлуку о остваривању права на регресирану исхрану и исхрану по економској цени доноси директор Студентског центра Чачак.

4.Електронска студентска картица са два чипа је идентификациони документ који служи за куповину електронских бонова за дневне оброке (доручак, ручак и вечера), као и за регистровање искоришћених бонова.
Електронска студентска картица има рок трајања од две године. Издата електронска студентска картица има важност од датума издавања у зимском семестру текуће календарске године до 31. октобра наредне календарске године. Важност електронске студентске картице може се продужити и за наредну школску годину.

5. Електронске студентске картице се издају или продужавају за текућу школску годину.

6. Студент може да се претплати само једанпут за исти период.

7. Електронску студентску картицу може да користи само студент који је на основу свог статуса остварио право на исхрану.

8. У случају злоупотребе, електронска студентска картица се одузима:
– привремено – ако студент нарушава утврђена правила понашања у Установи студентског стандарда;
– трајно – ако је право на регресирану исхрану стекао на основу нетачне или фалсификоване исправе.

9. Студент који уступа, односно неовлашћено користи електронску студентску картицу другог студента губи право на исхрану.

10. Студент је дужан да електронску студентску картицу покаже овлашћеном лицу у Установи студентског стандарда на његов захтев у поступку коришћења електронских бонова.

11. Цена издавања нове електронске студентске картице за исхрану по регресираној цени (економској цени) за школску 2013/2014. годину је 2.000,00 динара, док је цена за продужење електронске студентске картице 1.000,00 динара.

У наведеним ценама урачуната је и годишња чланарина за “Еuro <26” и “ISIC”, као и осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQUA осигурања.

IV ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ БОНОВА ЗА ИСХРАНУ

Продаја електронских бонова врши се на благајни Студентског ресторана.
Бонови се продају сваког радног дана од понедељка до петка у времену од 08-14 часова.

V ЗАМЕНА ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

Уколико у току коришћења дође до губитка или оштећења електронске студентске картице врши се замена исте “дупликатом”.
Пошто је електронска студентска картица за исхрану студената у ресторану Студентског центра документ трајне материјалне вредности, то приликом поступка издавања „дупликата“ треба обавити следеће радње:

1. Поднети захтев за добијање „дупликата“ и решити захтев – молбу.
2. Издати „дупликат“ електронске студентске картице.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ „ДУПЛИКАТА“ ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА – МОЛБЕ

– Студент подноси молбу за добијање „дупликата“ електронске студентске картице у којој наводи серијски број картице као и разлоге због којих треба извршити замену;
– Цена издавања „дупликат“ електронске студентске картице због губитка или оштећења насталог кривицом студента (механичка оштећења и сл.) износи 1.000,00 динара.
– Издавање дупликата електронске студентске картице због оштећења које није настало кривицом студента (оштећења на чипу картице) врши се без накнаде.

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА „ДУПЛИКАТА“ ЕЛЕКТРОНСКЕ СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ

– Студент предаје комплетну документацију стручном сараднику за смештај студената, који обавештава благајну ресторана о „серијском броју“ изгубљене или оштећене електронске студентске картице и даје налог о гашењу (деактивизацији) исте;
– Новоиздата – дупликат картица има назнаку „дупликат“ на полеђини картице у горњем десном углу;
– Сви издати „дупликати“ електронских студентских картица морају се водити у посебној евиденцији и документацији Студентског центра.

ДИРЕКТОР
СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

div>