Кућни ред

На основу Правилника о смештају, сви корисници (студенти) станари Студентског центра у Чачку су обавезни да поштују следећи кућни ред и то:

 • Да чувају и одржавају средства Дома;
 • Да испољавају солидарност са осталим студентима, у циљу стварања што бољег, безбеднијег и сигурнијег амбијента за становање;
 • Да се у опхођењу са студентима и радницима Студентског центра што коректније понашају;
 • Да воде рачуна о инвентару и инсталацијама у соби, односно заједничким просторијама;
 • Да овлашћеним лицима омогуће сваку контролу у Дому;
 • Да својим понашањем не ремете ред и рад у Дому;
 • Да се одазивају сваком позиву овлашћеног лица у Центру и на његов захтев покажу домску легитимацију или другу исправу;
 • Да се строго придржавају забране ношења оружја и уношења алкохола и наркотика у Дом;
 • Забрањено је организовање прослава, окупљање по собама, пуштање гласне музике, галама и слично;
 • Спремање јела у соби је строго забрањено;
 • Забрањена је замена соба без дозволе овлашћеног лица као и сваки покушај препродаје соба;
 • Употреба грејалица, калорифера и других грејних тела је строго забрањена;
 • Станари су обавезни да одржавају ред и чистоћу у соби у којој станују;
 • Да служби смештаја пријаве одсуство из Дома које је дуже од 7 (седам) дана;
 • Да редовно плаћају станарину, а најкасније до 5-ог у месецу за текући месец;
 • Да учињену штету у заједничким просторијама солидарно надокнаде са другима;
 • Да приликом раздужења предају собу чисту и у исправном стању према инвентарској листи, а евентуалну штету надокнаде;
 • За личне ствари које корисник евентуално заборави, а исели се, Студентски центар не одговара;
 • Да примају посете у време предвиђено за посете (од 09:00 до 23:00 часа), а да посетилац наведе име лица код кога је у посети као и број собе;
 • За ред и мир као и за понашање свог госта одговоран је студент станар код кога је лице дошло у посету;
 • Станари могу да примају на преноћиште само чланове уже породице (отац, мајка, рођени брат или сестра) и да за исте траже дозволу од службе смештаја;
 • Забрањено је картање, пушење и галама у собама, цртаони, читаоници, заједничким и другим просторијама у складу са наредбом о забрани пушења у Студентском центру.

ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ!

div>