Закони

СТАТУТ 

Статут Студентског центра Чачак

Одлука о изменама статута из 2011. године

Одлука о изменама статута из 2017. године

 

ЗАКОНИ

Закон о ученичком и студентском стандарду (,,Службени гласник РСˮ  број 18/10 и 55/13 )

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ( ,,  Службени гласник РСˮ, број 21/15);

 

СТРАТЕГИЈА

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (,,Службени гласник РСˮ, број 107/12)

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

јавне набавке

Правилник о набавкама у Студентском центру Чачак

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Студентском центру Чачак

мрежа установа

1) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“ бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

смештај и исхрана

2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената ( „Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);

кредити и стипендије

3) Правилник о ученичким и студентским кредитима и  стипендијама (“ Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте (“ Службени гласник РС“, бр. 75/13);

одмор и опоравак

5) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);

евиденција

6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру (“ Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09. 2013.);

простор и опрема

7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре ( „Службени гласник РС“, број 90/11);

стандарди исхране

8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

категоризација објеката

9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

додела дотација студентским удружењима

10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број 18/12);

цена услуга

11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

инспекцијски и стручно – педагошки надзор

12) Правилник о стручно-педагошком надзору (,, Службени гласник РСˮ, број 34/12);

13) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника (,, Службени гласник РСˮ, број 70/11) – само за просветног саветника –

14) Правилник о обрасцу легитимације инспектора (“ Службени гласник РС“, број 90/13);

15) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (“ Слузбени гласник РС“, број 30/10).

 

 

div>