ОДЛУКА ДИРЕКТОРА О КОНАЧНИМ ЛИСТАМА

 

На основу члана 4. Став 5. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.
гласник РС“ бр. 18/2010), члана 32. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010), Конкурса за пријем студента високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. Годину, Записника Комисије за пријем у дом број 360-2961-2963/2013-01 од 10.10.2013. године и члана 43. Статута Студентског центра Чачак број 110-1555/2010-01 и 110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси

О Д Л У К У

Проглашавају се посебне ранг листе студената прве године студија из осетљивих друштвених група – студенти из једнородитељске породице, студенти без родитељског старања и студенти са хроничним болестима, студенти са инвалидитетом и реконвалсецнти за 2013/2014. годину и исте се објавлјују на интернет адреси

Студентског центра Чачак као и на огласној табли Центра.

Право на смештај у установу Студентски центар Чачак остварују студенти из става 1. одлуке који се налазе на посебним ранг листама за пријем на смештај у установу Студентски центар Чачак, у оквиру наменски опредељених капацитета.

Усељење студената који су остварили право на смештај је у петак 11.10.2013. године или понедељак, 14.10.2013. године. Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су се одрекли од
права на смештај у дому.

Ова одлука је коначна.

Достављено:

– интернет адреса Центра
– огласна табла Центра
– а/а

Директор Студентског центра Чачак
Зоран Радомировић

div>