ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ/ Р/03/2013

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Место: Чачак
Ул. Светог Саве бр. 66
Деловодни број : 404-  2338/2013-01
Датум:  30.08.2013.годинe

 

На  основу  члана 116. став 1. Закона  о јавним  набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124/12) и   члана 43.Статута Студентског центра Чачак бр.110-1555/10-01 године и бр.110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ/ Р/03/2013

 

 1. Назив наручиоца:Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве бр.66, интернет страница:www.studentskicentarcacak.co.rs
 2. Врста наручиоца: Установа…
 3. Природа и обим радова и основна обележја радова,место извршења радова,назив и ознака из општег речника набавке: кречење просторија и фарбање радијатора у дому и ресторану Студентског центра Чачак ,45442100-бојадерски радови.
 4. Уговорена вредност: 1.083.640,00 динара
 5. Критеријум за доделу уговора: Критеријум најниже понуђене цене.
 6. Број примљених понуда:шест
 7. Највиша и најнижа понуђена цена:највиша 1.947.022,00 динара и најнижа 892.020,00динара.
 8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша   1.947.022,00    динара и најнижа 1.083.640,00 динара .
 9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.08.2013.године
 10. Датум закључења уговора:28.08.2013.године.
 11. Основни подаци о добављачу: СЗР «Спектар промет», Ивањица, Драгише Карапетровића бр.10.
 12. Период важења уговора: 09.09.2013.године.

 

-Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет страници
-архива

Д И Р Е К Т О Р

 Зоран Радомировић

div>