О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Сходно упутсту Министарства Просвете и науке Републике Србије, утврђује се право на смештај студената у Студентском центру Чачак и Студентском дому у Краљеву за школску 2011/2012 годину чије се школовање финансира из Буџета Републике Србије и то

– за студенте Високошколских установа у Чачку и Краљеву који су први пут уписани на терет буџета Републике Србије као студенти апсолвенти по старом наставном плану и програму и студенти који су из било ког разлога имали статус мировања неке од година студија. (Закон о високом образовању примењује се од 2006. године и не препознаје апсолвентски стаж на свим осталим факултетима у школској 2011/2012 години не би требало да буде студената са статусм апсолвента)…

Рангирање студената врши ће се по Правилнику о смештају и исхрани студената
( “Сл. гласник РС”, бр. 36/2010).

Ради остваривања предметног права, студенти су поред документације прописане Конкурсом Министарства просвете и науке Републике Србије у обавези да доставе и потврду факултета која мора да садржи следеће податке:

1. Да се школовање студента у школској 2011/2012 години финансира из Буџета Републике Србије,

2. Да садржи образложење зашто ти студенти имају статус апсолвента ( односно образложење зашто је студент имао статус мировања),
3. Уписану просечну оцену студија,
4. Уписан број заосталих испита из свих осталих година студија и
5. Уписан број заосталих испита из последње године студија.

НАПОМЕНА: Наведене потврде факултета морају бити верификоване потписом декана факултета и оверене печатом факултета. Потврде потписане од стране других лица факултета неће бити узете у разматрање.

– за студенте Високошколских установа у Чачку и Краљеву уписане у школску 2011/2012 годину у статусу студента са продуженим статусом студирања на терет буџета Републике Србије, на основу чл. 124. Закона о високом образовању Републике Србије.

Рангирање студената вршиће се по Правилнику о смештају и исхрани студената
( “Сл. гласник РС”, бр. 36/2010).

Студенти са овим статусом ће се бодовати као студенти завршних година основних студија.
Ради остваривања предметног права, студенти су поред документације прописане Конкурсом Министарства просвете и науке Републике Србије, у обавези да доставе и потврду факултета која мора да садржи следеће податке:

1. Да се школовање студената у школској 2011/2012 години први пут финансира из буџета Републике Србије са напоменом да су на студије уписани на основу члана 124. Закон о високом образовању а да се не издају потврде да су ови студенти у поновљеној завршној годину студија, јер на основу тако издате потврде не могу остварити право на смештај у Студентском центру.

Обавештење је у сагласности са упуством Министарства просвете и науке Републике Србије о начину решавања питања везаних за статус студената завршних година студија који имају право да студије заврше у смислу члана 124. став 3. Закона о високом образовању ( Сл.гл.РС број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
а који због одредница Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2011/2012 годину по Решењу број 612-00-432/2011 – 05 од 20.05.2011. године Министарства просвете и науке Републике Србије, то право немају.

Напомињемо да је рок за пријављивање на Конкурс до 31.10.2011

Студентски центар Чачак
Зоран Радомирoвић

div>