Objavljen konkurs za prijem u Studentski centar

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (”Службени гласник РС”, број 18/10) и члана 20. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (”Службени гласник РС”, број 36/10) и Решења број: 612-            00-432/2011-05       од 20.маја 2011.године,

Министарство просвете и науке расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ

1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА

 

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту:установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.

 

Право на смештај имају кандидати из ст.1, 2. и 3. ове тачке конкурса који испуњавају следеће услове:

1) студенти високошколских установа првог степена студија:

– основне академске студије,

– основне струковне студије;

2) студенти високошколских установа другог степена студија:

– дипломске академске студије – master,

– специјалистичке струковне студије,

– специјалистичке академске студије;

3) студенти високошколских установа трећег степена студија

– докторске студије;

4) студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању (”Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење и 97/08 и 44/10);

5) студенти први пут уписани у II, III, IV, V и VI годину, који у току трајања студија нису изгубили више од једне године (за студенте друге и треће године), односно две године (за студенте четврте, пете и шесте године), који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;

6) студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске студије – master, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7) студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.

 

2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

1. пријаву на конкурс, која поред основних података о студенту, садржи следеће податке:

– да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије – за студенте I године студија,

– просечну оцену у току студија, годину студија, број заосталих испита, са назнаком о упису зимског семестра одговарајуће године, да се школовање финансиа из буџета Републике Србије и податак колико трају основне студије – за студенте осталих година студија,

2. сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе (за студенте I године), оригинали или оверене фотокопије,

3. уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30.јуна текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати за пријем у установу Студентски центар Чачак подносе пријаву са потребном конкурсном документацијој служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент преузима у служби смештаја Студентског центра, а исту попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице.

 

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

 

Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Чачку:

– за студенте I године од 1. до 15.09.2011.године;

– за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2011.године

 

Број расположивих места: Студентски дом у Чачку: 207

Студентски дом у Краљеву 68

 

Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

 

 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:

 

(1) за студенте I године првог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом од 2 до 5; 8 = корективни фактор);

(2) за студенте осталих година првог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена у току студија; БЗИ = број заосталих испита из свих година студија; 8 = корективни фактор);

(3) за студенте I године другог и трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из претходно завршеног степена студија; 8 = корективни фактор);

(4) за студенте осталих година другог и трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:

– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна са степена студирања; БЗИ = број заосталих испита из свих година степена студирања; 8 = корективни фактор);

(5) додатни број бодова за годину студија износи:

– за студенте II године – 3 бода,

– за студенте III године – 6 бодова,

– за сваку наредну годину додају се по 2 бода,

(за студенте 1. године mastera, код режима студирања 3+2 -8 бодова,

за студенте 1. године mastera , код режима студирања 4+1 -10 бодова.)

(6) студентима који су губили годину током студија, за сваку изгубљену годину, одузимају се по 2 бода.

 

2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице студента за период јануар-јун текуће године, и то:

1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 1 бод;

2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, проход по члану породице бодује се са 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије, за период од 1. јануара до 30.јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

 

 

5. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

1) Рангирање

Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.

Рангирање се врши на основу достављене документације.

Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

 

2) Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:

1) који има већу просечну оцену;

2) који је уписан у старију годину студија;

3) који има мањи приход по члану породице.

 

3) Приговор

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.

Ако национални савет и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације врши служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу места. Нацрт ранг листе објављује се у року од 48 сати од дана закључења конкурса, а коначна ранг листа у законском року.

 

 

 

4) Одлучивање

Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.

Одлука директора је коначна.

Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

 

6. СМЕШТАЈ

 

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба смештаја установе, врши распоређивање кандидата по собама.

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог конкурса ( не старије од 30 дана).

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5.јула наредне школске године, а изузетно до 15.јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.

У периоду од 5, односно од 15.јула до 21.августа, студент може да настави да користи смештај у установи по економској цени.

Студент учествује у финансирању дела трошкова смештаја установи.

 

7. ПРАВО НА ИСХРАНУ

 

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

 

8. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

 

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

– из материјално угрожене породице – потврда Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи,

– студенти без родитељског старања – потврда Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи,

– из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља,

– из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

– лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реквалесценти – одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,

– лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

– избеглице и расељена лица – важећа избегличка легитимација,

– повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студети – потврда МУП-а.

 

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте рековалесценте, посебна ранг листа се утврђује на предлог комисије коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе уколико у седишту студентског центра нема студентске поликлинике.

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени/рангирани/примљени у односу на број пријављених кандидата, у оквиру до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА

 

ЧАЧАК

Студентски центар

Адреса: Светог Саве бр.66

Телефон:             032-222-302

e-mail: sarancic@open.telekom.rs

internet adresa:www.studentskicentarcacak.co.rs

 

КРАЉЕВО

Студентски дом

Адреса: Доситејева 19

Телефон:             036-383-360

e-mail:stdomkv@open.telekom.rs

div>