Monthly Archives: октобар 2013

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА О КОНАЧНИМ ЛИСТАМА

 

На основу члана 4. Став 5. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.
гласник РС“ бр. 18/2010), члана 32. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010), Конкурса за пријем студента високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. Годину, Записника Комисије за пријем у дом број 360-2961-2963/2013-01 од 10.10.2013. године и члана 43. Статута Студентског центра Чачак број 110-1555/2010-01 и 110-401/2011-01, директор Студентског центра Чачак доноси

О Д Л У К У

Проглашавају се посебне ранг листе студената прве године студија из осетљивих друштвених група – студенти из једнородитељске породице, студенти без родитељског старања и студенти са хроничним болестима, студенти са инвалидитетом и реконвалсецнти за 2013/2014. годину и исте се објавлјују на интернет адреси

Студентског центра Чачак као и на огласној табли Центра.

Право на смештај у установу Студентски центар Чачак остварују студенти из става 1. одлуке који се налазе на посебним ранг листама за пријем на смештај у установу Студентски центар Чачак, у оквиру наменски опредељених капацитета.

Усељење студената који су остварили право на смештај је у петак 11.10.2013. године или понедељак, 14.10.2013. године. Студенти који се не уселе у назначеном року сматраће се да су се одрекли од
права на смештај у дому.

Ова одлука је коначна.

Достављено:

– интернет адреса Центра
– огласна табла Центра
– а/а

Директор Студентског центра Чачак
Зоран Радомировић

СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ  У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНИ КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА-

Р. бр

Име и презиме  

                    Факултет/ВШТСС    

1.

Петковић (Славиша) Тамара

Висока школа ТСС

2.

Божовић (Небојша) Сава

 Висока школа ТСС

Примљена су оба кандидата, и Петковић Тамара и Божовић Сава.

Директор
Зоран Радомировић

 

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА   КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ  У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНИ КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА-

Р. бр

Име и презиме

                    Факултет/ВШТСС    

1.

Пековић (Славко) Стефан

Факултет техничких наука

2.

Јешић (Бранко) Иванка

Факултет техничких наука

3.

Деановић (Драган) Дијана

Висока школа техничких струковних студија

4.

Трифуновић (Гордана) Милош

Агрономски факултет

Примљена су сва четири кандидата са ове Коначне листе.

                                                                                                   

Директор

 Зоран Радомировић

 

СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА, СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И РЕКОВАЛЕСЦЕНТИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ПРИЈЕМ НА СМЕШТАЈ  У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНИ КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ  ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТУДЕНТИ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И   СТУДЕНТИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТИ

Р. бр

Име и презиме  

                    Факултет/ВШТСС    

1.

Коловић (Предраг) Милован

Факултет техничких наука

Примљен је кандидат  Коловић (Предраг) Милован.

                                                                                                   

Директор
Зоран Радомировић

 

ЗАХТЕВИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ

На основу члана 31. Став 1. Правилника о смештају и исхрани студената и ученика („Сл. гласник РС“ број 36/2010) и тачке 8. Конкурса за пријем студената високошколских установа у установе за смештај и исхрану студената за школску 2013/2014. годину, Захтеви за посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета Студентског центра Чачак, које су поднели следећи кандидати

1.  Пантовић (Радоје) Зорица – Агрономски факултет и

2.  Икодиновић (Родољуб) Ивана – Висока школа техничких струковних студија

НИСУ РАЗМАТРАНИ ЈЕР ОВИ КАНДИДАТИ НИСУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК ПРИЛИКОМ ПРВЕ РАСПОДЕЛЕ И НЕ НАЛАЗЕ СЕ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ ЗА „БРУЦОШЕ“.

Комисија за пријем у дом

СТУДЕНТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА НЕОПХОДНО ЈЕ:

1. Лекарско уверење (не старије од 30 дана),

2. Оверен уговор о јемству,

3. Доказ о уплати станарине за месец октобар (1.248,00 динара),

4. Електронска картица,

5. Уговор о смештају и исхрани (потписује се приликом усељења),

6. Индекс и лична карта на увид.

Усељење студената из осетљивих друштвенох група је у петак

11.10.2013. године или у понедељак, 14.10.2013. године.

Студенти који се не уселе у назначеном року, сматраће се да су

одустали од становања у дому.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

10.10.2013. ГОД.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка прехрамбених производа обликована по
партијама

више – овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
више – овде

Student Advisors

That mortal man should feed upon the creature that feeds his lamp, and, like Stubb, eat him by his own light, as you may say; this seems so outlandish a thing that one must needs go a little into the history and philosophy of it.

It is upon record, that three centuries ago the tongue of the Right Whale was esteemed a great delicacy in France, and commanded large prices there. Also, that in Henry VIIIth’s time, a certain cook of the court obtained a handsome reward for inventing an admirable sauce to be eaten with barbacued porpoises, which, you remember, are a species of whale. Porpoises, indeed, are to this day considered fine eating. The meat is made into balls about the size of billiard balls, and being well seasoned and spiced might be taken for turtle-balls or veal balls. The old monks of Dunfermline were very fond of them. They had a great porpoise grant from the crown.